Bye Election to the Council of States (Rajya Sabha), 2022
  • ECI Press Note

  • Gazette Notification

  • AFFIDAVITS
  • Sri Bhojraj Koyalkar

  • Sri Jajula Bhaskar

  • Sri Ravi Chandra Vaddiraju