Bye Election to the Council of States (Rajya Sabha), 2022
  • ECI Press Note

  • Gazette Notification

  • AFFIDAVITS
  • SRI BHOJRAJ KOYALKAR

  • SRI JAJULA BHASKAR

  • SRI RAVI CHANDRA VADDIRAJU