List of Members of Rajya Sabha along with
their Affidavits from Telangana

SL.No Name of the Membere Name of the Party
1 SRI BHOJRAJ KOYALKAR SHRAMAJEEVI
2 SRI JAJULA BHASKAR SHRAMAJEEVI
3 K KESHAVA RAO TRS
4 K R SURESH REDDY TRS
SL.No Name of the Membere Name of the Party
1 Nirmala Sitharaman BJP